BOSCHJ1337C

BOSCHJ1337C

USED
Stock Status:33951
Minimum:1
Seller: Utsource
Inquiry 
Brand:
STMicroelectronics
DateCode:
05+
Package / Case:
SOP-20

Reviews

W.Dhanushka Chathurangga
Registration years:3 years
Sri Lanka
Sri Lanka
Nugegoda
Good!!!
MB39C305C2SC4505 T100PSN74LVC244APWRBOSCHJ1337CCY20AAJ-8BD60A60NUX-TRSPVT210101ADNS-7530
0
0
0
Peter Ludington
Registration years:6 years
Australia
Australia
Eaglehawk
All Good
PHB45NQ15TRB161VA-20(40pcs)UDZS18B1SS352RF101L2SSAP17PBOSCHJ1337C2SA7562SC10301SS133T-77KIA7806PITOP254PNSG10SC4MEL816CSOCAY Elec P6KE200ADB105TL431ACLPR2SC2631R2SC3944A2SA1535A-Q2SC3311A-R2SC16852SA1309AQ2SC3964KIA7912APIAN7001TOP258PN2SC18412SD20042SB13282SA988
0
0
0
Alexis Adrian Gutierrez Moya
Registration years:5 years
Bolivia
Bolivia
Cochabamba
Very satisfied with
UMX1NTNBTS133TC5KP30AM9225BMV451L9616DAN28F512-120AM29F400BB-55SE095256M93C66-WDW6TPSE504IM02130660NGATJA1051TUMX1NUMX1NTNSN65HVD251DR VP2512SD1664QBOSCHJ1337C0603 Chip KesistoK 5% 1/10W 4.7K(100pcs)(50pcs) 2010 Chip Resistor 1% 1/2W 4.7KIRF7341X28C64JM-20TMS28F512A-12C4FMQA82C2519532025256AN3066030433383043339SE145
0
0
0
Tomas Hovind
Registration years:6 years
Norway
Norway
Brumunddal
Perfect service and parts. Thank you kindly for serving us.
ATF22V10C-10JCATF16V8B-15JCZ8S18033VSCICM7170IPGMSM82C55A-2VJSTL16C550CFNRZ84C9010VSC2SJ74BL2SK170-BL74HC125DHM628512BLFP-5TL16C550CFNRTS68230CFN10TL16C550CFNAT89S52-24JUEPM7128SLC84-6HD74HC670P74HC174APBOSCHJ1337CHD74HC112PMC68B40PMAX232ECPEMC74HC27NSN74HC10NEPM7128SLC84-6TS68230CFN10MC68681FNEPM7128SLC84-6TS68230CFN10MSM82C55A-2VJSMC74HC367N
0
0
0
german olivera
Registration years:10 years
Honduras
Honduras
OLANCHO
gracias resivi pedido
30F124NJM2374ADLM311MLM13700MXPQ1CG21H2FZ30F124LM13700LM3080NRC4560IDBOSCHJ1337CLM311LM358MCZ3001D24C04WP24C08W624C0824C08A24C08WP24C04m61250c30F124RF2001K366730F124RD2004LN30J124FDPF33N25T
0
0
0